ಜೋ ಜೋ ಹಾಡು

jo jo Hadu

Jo Jo Hadu is a lullaby sung to Lord Krishna while putting the Lord to sleep. ಜೋ ಜೋ ಶ್ರೀ ಕ್ರಿಹ್ಸ್ನ ಪರಮಾನಂದ ಜೋ ಜೋ ಗೋಪಿಯ ಕಂದ ಮುಕುಂದ ಜೋ ಜೋ ಪಾಲಗಡಲೊಳು ಪವಡಿಸಿದವನೆ ಆಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ ಶಿಶುವೆ ಶ್ರೀಲತಾಂಗಿಯರ ಚಿತ್ತ ದೊಲ್ಲಭನೆ ಬಾಲ ನಿನ್ನನು ಪಾಡಿ … [Read more...]

Sri Lakshmi Narasimha Karaavalambam Sthotra in Kannada

Sri Lakshmi Narasimha Karaavalambam Sthotra is written by Sri Jagadguru Adi Shankaracharya in Sanskrit, my grandfather Sri M.M.Patil has translated the Sthotra to Kannada. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ಕರಾವಲಂಬಂ ಸ್ತೋತ್ರ ಕನ್ನದ ಅನುವಾದ - ಮ್.ಮ್.ಪಾಟಿಲ್, ಕುರ್ತಕೋಟಿ; … [Read more...]

Manmatha or Kama – the god of love

Kama Samhara Murthy, Nanjangud

Another interesting statue in Nanjanagudu is that of Manmatha or Kama - the god of love (Kama Samhara (killing) Murthy (idol)). During Holi festival, effigy of Manmatha or Kama is burnt, which is known as Kamadahana. The story behind Kamadahana … [Read more...]