ಜೋ ಜೋ ಹಾಡು

jo jo Hadu

Jo Jo Hadu is a lullaby sung to Lord Krishna while putting the Lord to sleep. ಜೋ ಜೋ ಶ್ರೀ ಕ್ರಿಹ್ಸ್ನ ಪರಮಾನಂದ ಜೋ ಜೋ ಗೋಪಿಯ ಕಂದ ಮುಕುಂದ ಜೋ ಜೋ ಪಾಲಗಡಲೊಳು ಪವಡಿಸಿದವನೆ ಆಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ ಶಿಶುವೆ ಶ್ರೀಲತಾಂಗಿಯರ ಚಿತ್ತ ದೊಲ್ಲಭನೆ ಬಾಲ ನಿನ್ನನು ಪಾಡಿ … [Read more...]

Sri Lakshmi Narasimha Karaavalambam Sthotra in Kannada

Sri Lakshmi Narasimha Karaavalambam Sthotra is written by Sri Jagadguru Adi Shankaracharya in Sanskrit, my grandfather Sri M.M.Patil has translated the Sthotra to Kannada. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ಕರಾವಲಂಬಂ ಸ್ತೋತ್ರ ಕನ್ನದ ಅನುವಾದ - ಮ್.ಮ್.ಪಾಟಿಲ್, ಕುರ್ತಕೋಟಿ; … [Read more...]

Manmatha or Kama – the god of love

Kama Samhara Murthy, Nanjangud

Another interesting statue in Nanjanagudu is that of Manmatha or Kama - the god of love (Kama Samhara (killing) Murthy (idol)). During Holi festival, effigy of Manmatha or Kama is burnt, which is known as Kamadahana. The story behind Kamadahana … [Read more...]

Kiratha Arjuna – Shabara Shankara

Kiratha Arjuna - Shabara Shankara

One of Lord Shiva’s statues in Nanjanagud is Kiratha Arjuna – Shabara Shankara statue. The character of KiraAthaArjuna is introduced in the Aranya Parva (forest section) of the great epic Mahabharatha. During the Pandavas tenure in the … [Read more...]

ಸರಸ್ವತಿ ಆರತಿ ಹಾಡು – Aarathi Song

festivals-saraswathi

During Dasara, Saraswathi is worshiped and on this day few people choose to arrange the dolls.  This year (2012) it is on 20th Oct. ಜಯ ಮಂಗಳವೆನ್ನಿರೆ ವಾಣಿಗೆ | ಜಯ ಜಯ ಅಜನರಸಿಗೆ ||ಅ ಪ || ವಿದ್ಯಾದೇವಿಗೆ ಸಿರಬಾಗಿ ವಂದಿಪೆ ವರದಾಯಿಗೆ ಶುಭಕರಿಗೆ … [Read more...]