ಸರಸ್ವತಿ ಆರತಿ ಹಾಡು – Aarathi Song

festivals-saraswathi

During Dasara, Saraswathi is worshiped and on this day few people choose to arrange the dolls.  This year (2012) it is on 20th Oct. ಜಯ ಮಂಗಳವೆನ್ನಿರೆ ವಾಣಿಗೆ | ಜಯ ಜಯ ಅಜನರಸಿಗೆ ||ಅ ಪ || ವಿದ್ಯಾದೇವಿಗೆ ಸಿರಬಾಗಿ ವಂದಿಪೆ ವರದಾಯಿಗೆ ಶುಭಕರಿಗೆ … [Read more...]